Планирайте своето организационно развитие

Бизнес коучинг методът е един от водещите инструменти, който успешните хора използват, за да водят пълноценен живот и да постигат резултатите, които желаят.

Какво означава да имате психолог в организацията?

Какво означава да имате психолог във Вашата организацията?

Организационният психолог е специалист, който работи с:

 • Взаимоотношенията в екипите
 • Личностни и поведенчески трудности
 • Развиване на лидерски качества
 • Управление на конфликти и намиране на решения
 • Програми за управление на промяната
 • Диагностика, планиране и промяна на организационната култура.
 • Трениране на меки умения
 • Развиване на емоционална интелигентност

Какви са ползите?

 • Хармонични взаимоотношения
 • Растеж и развитие
 • Мотивация и удовлетвореност
 • Висока ангажираност
 • Задържане на ценни за компанията хора
 • Управление чрез хората
 • Повишена осъзнатост

Какво ще се промени?

 • Средата
 • Атмосферата
 • Отношенията
 • Доверието
 • Ангажираността
 • Спадане нивата на стреса
 • Намаляване на тревожността
 • Минимизиране на нивата на конфликтите

Коучингът е част от моето портфолио, защото вярвам, че като допълнение към обученията, води до трайни резултати и интегриране на новите знания и компетенции на практика. Държа да използвам нови и доказано работещи методи за постигане на растеж и развитие.

Коучингът е ефективен и иновативен подход за намиране на бързи решения, ефективно планиране, елиминиране на пречките и бариерите. Методът е един от водещите инструменти, който УСПЕШНИТЕ хора използват, за да водят пълноценен живот и да постигат резултатите, които желаят. Коучингът е втората по ръст индустрия в света след ИТ.

Как да бъдем по-успешни с бизнес консултиране?

Работя с мениджъри, бизнес собственици и ЧР експерти, които имат визия или искат да изчистят визията си, за да придвижат бизнеса си на следващо ниво. Независимият експертен поглед и подкрепа са важни за развитието на бизнеса. Чрез бизнес консултирането можете да откриете нови креативни подходи и решения за растеж.

В последните години предприемачеството е силен фактор на пазарната сцена.  Пътят на една мечта към бизнес идея и пазарна реализация може да обезкуражи начинаещия предприемач. Като бизнес консултант ще извървя пътя с Вас, стъпка по стъпка до реализирането на Вашата идея.

Като международно акредитиран коучинг специалист, ще Ви провокирам с въпроси, които ще отключат решението, което търсите.

Опитът ми в корпоративния свят, ръководните позиции и икономическо образование е моето конкурентно предимство.

Консултирането включва

 • Развиване на бизнес идея.
 • Финансови консултации.
 • Изготвяне на бизнес план.
 • Счетоводни консултации.
 • Изготвяне на пакет “корпоративна идентичност”.
 • Развитие на екипи.
 • Мотивационни лостове.
 • Лична ефективност.
 • Екипна ефективност.

Видове обучения за бизнес развитие, които прилагам.

Хората се различават по начин на мислене, поведение и начина, по който комуникират. Успешната комуникация се съобразява с тези различия. Успешният комуникатор познава различните стилове на общуване и реагира в съответствие с тях. Да познаваме своите силни и слаби страни в общуването, ни води до по-успешни резултати и взаимодействия, преодолява конфликти и прави процеса на екипна работа приятен и ползотворен.

Темата е широка и може да включва няколко модула. В зависимост от Вашите потребности, можете да изберете комбинация от модули, които да отговорят най-точно на Вашите нужди.

Обучението се персонализира според нуждите на клиента.

Модули: 

 • Асертивна комуникация 
 • Комуникационни стилове 
 • Активно слушане
 • Задаване на ангажиращи въпроси
 • Обратна връзка
 • Управление на конфликтите

Участници:

Обучението е полезно за служители на всички нива в компанията.
Обучението е предназначено за група от 8 до 12 участника.

Проблемът с нарушената комуникация и конфликти е често срещан в българските компании и това налага търсенето на алтернативни решения от страна на ръководителите за повишаване ефективността при разрешаването на конфликти в организационна среда. Живеем в динамичен свят, в който конфликтите са неизбежна част от нашата работа и начин на живот.

Има конфликти, които стимулират нашето развитие, а други, които поставят бариери пред нашето усещане за удовлетворение и комфорт. Участниците ще получат знанието как да разпознават конфликта и как да го управляват с разбиране. Ще въведем и понятието медиация като метод за преодоляването и управлението на конфликти в работна среда. Ползата за всички ще е умението да създават работна среда на взаимно уважение и приемане на гледната точка на другите.

Приложените ролеви игри ще направят процеса на учене забавен и лесен за възприемане и прилагане.

Съотношението теория:практика е 40:60 и се набляга на преживелищния ефект и интегрирането на знанията в практиката.

Участници: група от 8 до 12 човека

В тренинга вземат участие мениджъри и ръководители, желаещи да усъвършенстват компетентността си за управление на конфликтите в работна среда. Изследвания за нивото на комуникация между мениджъри и служители, в голяма част от различни компании, показват пропуски в това направление на мениджърското поведение.

 

Системно се изправяме пред дефицит на време, особено в настоящия момент на технологически напредък, когато всичко се случва скоростно и сроковете ни притискат. Проблем, който става все по-актуален и остър. Проблем, който води до повишаване нивата на стрес, тревожност и бърнаут. Социалната изолация ни изправя допълнително пред проблеми със съвместяване на различни роли и търсенето на златната среда.

Времето е пари. Това го знаем. Но времето ни предоставя и многобройни други ползи, като независимост, автономиия, сигурност и спокойствие. Да се научим да управляваме времето си, ни дава възможността да поемем контрол върху живота и работата си.

Обучението се персонализира според нуждите на клиента.

Това обучение ще е полезно с това, че:

• Насочва вниманието към важния въпрос за управлението на времето;
• Дава възможност не само да се чуе за проблема, но и да се произведат успешни решения;
• Предлага научно установени алгоритми;
• Позволява да се упражнят някои от тях;
• Насърчава да се вземе решение за промяна.

В презентационната част са вплетени теория, практика, дискусии и мастърмайнд група за генериране на иновативни решения.

Участници:
Това обучение е подходящо за хора, за които:

 • времето е ценен ресурс;
 • времето не достига;
 • искат да станат по-ефективни и да поемат контрол върху собстения си живот е работа, като организират по нов начин работата си.

 

Големите лидери са тези, които могат да отговарят на собствените си нужди и нуждите на другите от едно по-високо ниво на съзнание с ясна визия за посока, креативност и чувство за обединение на хората, които водят.

Големите лидери:

L – look and listen – са непредубедени наблюдатели, които не бързат да отсъждат предварително.

E – emotional bonding – разпознават и изчистват токсичните емоции, за да разбират специфичните си нужди и тези на другите.

A – awareness – имат съзнанието да задават трудни и глобални въпроси и да търсят нестандартните решения.

D – doing – са ориентирани към действието.

E – empowerment – силата на лидера идва от неговото ниво на самоосъзнатост.

R – responsibility – поемат отговорност, изграждат интегритет, поддържат високи ценности и стандарти.

Лидерството е актуална и обширна тема. Поради това тук включваме 4 модула, всеки с продължителност половин ден. Можете да изберете комбинация от модули, които да отговорят най-точно на Вашите нужди.

Модули:

Основи на лидерството

Модулът е базов и запознава участниците с основните понятия и концепции за лидерството. Той е със съотношение 50:50 теория:практика. В него се включва история и теория на лидерството, личностни характеристики на лидера, транзакционно и трансформационно лидерство.

Участниците получават богата теоритична основа и разбиране за нуждата от лидерство в съвременните условия и разпознаване и изграждане на необходимите качества, които да отговорят на търсенията на времето и работата. Ще потърсят и собствената роля и място в лидерството и ще идентифицират качествата, които искат да развият, за да станат още по-ефективни лидери в своята област.

Лидерски стилове 

Този модул се базира на теорията на Hersey Blanchard за ситуационното лидерство. Според модела има 4 лидерски стила, които се променят с промяната на етапа на развитие на организацията. Това са Директивният, Трениращ (коучинг), Подпомагащ и Делегиращ стил.

Участниците ще имат възможност да преживеят и усетят характеристиките на всеки един от стиловете и да намерят приложението на тези стилове в работата и в живота си.

Ефективно ръководене на хора и екипи 

В отзи модул участниците ще бъдат обучени в техниките и правилата на използване на GROW лидерски модел, който ще ги направи по-уверени в процеса на ръководене на хора и екипи. Това е полезен инструмент, при който лидерът се разтоварва от отговорността да намира решения на проблемите на своите служители и го упълномощава да им помага да разгърнат собствения си потенциал, като използват наличните ресурси и сами се справят с трудните ситуации. GROW моделът е комуникационен модел, който касае поставянето на цел, разглеждане на реалността, отсяване на опциите и планиране на действията. Полезен инструмент, който освобождава време на лидера за стратегически задачи и планове и го предпазва от микроменажиране.

Поради необходимостта от по-дългосрочно интегриране на модела е необходимо да се използват минимум 5 часа супервизия и работа с ментор, което се прави с допълнителна заявка.

Управление на промяната

Лидерството и необходимостта от лидери в съвременното общество се осъществява в динамични времена на промяна. За да могат да бъдат гъвкави и адаптивни, настоящите лидери трябва да познават промяната като процес, нейните етапи и съпровождащите ги емоции и поведение. В този модул ще използваме утвърдени модели на промяната, за да илюстрираме самия процес и да дадем по-голяма яснота относно промяната. Тя е теоритичната основа, върху която се изгражда модел за устойчиост и разбиране, както и резилиънс към динамичната среда.

Участници: група от 8 до 12 души

 

Зная, че изграждането и утвърждаването на нещо ново изисква време, планиране, въвеждане и проследяване. Поради това и предлагам разработване на дългосрочна програма “Лидерска култура”.

Тази специфична за всяка компания програма може да бъде във формат 6 месеца или 1 година в зависимост от нуждите и целите на организацията. Тук ще се включи цялостна диагностика на казуса, поставяне на цели, планиране на етапите и съпровождащ мониторинг на всяка стъпка с необходимите за етапа корекции и измервания.

Ще се работи на различни нива, с определени таргет групи и ще се включва мноогобразен набор от инструменти, обучения, групова фасилитация, индивидуална работа с всеки от участниците, брифинги, ментроство и супервизия. Това е програма, която е индивидуално подготвена за клиента и приложима само в дадената компания.

Цел на програмата

Програмата се стреми да постигне:

 1. Вдъхновяващо лидерско управление – обучение в базови комуникационни умения и използване на разнообразни инструменти за оценка и развитие;
 2. Намиране на цялостни решения на конкретни казуси;
 3. Баланс между трансформационно и транзакционно лидерство;
 4. Разбиране на фирмените Визия, Мисия, Ценности и Цели и развиването на екипни такива;
 5. Сплотяване на екипа и изграждането на единно разбиране за посоката и целите на компанията чрез обмяна на опит и общи проекти;
 6. Постигане на синергия между ръководните кадри и предоставянето на инструменти как те самите да развият тази синергия в екипите си;
 7. Разширени умения за справяне с конфликти и водене на смислени, конструктивни разговори;
 8. Изграждане на увереност, висока самооценка и гъвкавост, което намалява стреса.
 9. Поемане на отговорност и делегирането на отговорности на другите;
 10. Фасилитиране на умението на ръководителите да влияят позитивно на служителите;
 11. Методи за преодоляване на самоограничаващи и непродуктивни поведения;
 12. Намиране и използване на различни инструменти за прилагане и успешно управление на промяната.

 

Усъвършенстване на компетентността на мениджърите за даване на положителна обратна връзка

Умението за даване на конструктивна обратна връзка е нужно на всеки ръководител. Добре дадената обратна връзка подкрепя отношенията ръководител-служител, развива и двете страни, повишава доверието и поддържа организационната култура.

Развитието на тези умения е критично за работа на всяка компания и всеки ръководител.

Участници:

В тренинга вземат участие мениджъри и ръководители, желаещи да усъвършенстват компетентността си за даване на обратна връзка на своите служители. Изследвания за нивото на комуникация между мениджъри и служители показват в голяма част пропуски в това направление на мениджърското поведение.

Цели на обучението:

Усъвършенстване на компетентността на мениджърите за даване на конструктивна обратна връзка за повишаване на ефективността на служителите.

Задачи:

 • Разбиране и познаване на стъпките, водещи до даването на успешна обратна връзка.
 • Разбиране, от страна на мениджърите, в какви случаи е подходящо приложението на положителна обратна връзка.
 • Разграничаване на успешните от неуспешните практики за даване на обратна връзка.
 • Определяне на начините за даване на  положителна обратна на служителите.
 • Осъзнаване, от страна на участниците, на способностите им за даване на обратна връзка.

 

Мотивацията е съвкупност от вътрешни фактори (потребности) и мотиви, които обуславят поведението на човека. Тя подтик, действие, комбинация от интерес, желание и енергия, които са насочени към постигането на определена цел. Според Майкъл Армстронг мотивацията е “това, което кара хората да действат или да се държат по определен начин” (Армстронг, 1993).

Познаването на вътрешните потребности на служителите за работа и умението да се удовлетворяват тези потребности по правилния начин е гаранция за гладко протичащ трудов процес.

В този тренинг участниците ще се научат да разпознават истински важните и мотивиращи стимули на своите служители. Ще определят своите водещи ценности и ще получат инструмент, с който да определят ценностите на своите служители. Ще създадат програма за мотивационни стимули и тяхното приложение на практика.

Участници: група от 8 до 12 души.

Обучението е актуално за служители и мениджъри, които имат нужда от мотивация в работата си. Тренингът ще наблегне на дискусии и мастърмайнд групови занимания, в които ще се търсят причините и решенията. То е за тези, които са осъзнали важността да поемат отговорност за своя успех и да работят планирано за неговото постигане!

 

Лидерството и необходимостта от лидери в съвременното общество се осъществява в динамични времена на промяна. За да могат да бъдат гъвкави и адаптивни, настоящите лидери трябва да познават промяната като процес, нейните етапи и съпровождащите ги емоции и поведение. В това обучение ще използваме кривата на промяната на Elizabeth Кubler-Ross, за да илюстрираме самия процес и да дадем по-голяма яснота относно промяната. Тя е теоритичната основа, върху която се изгражда модел за устойчиост и разбиране, както и резилиънс към динамичната среда.

Участници: група от 8 до 12 души

Обучението е подходящо за лидери и ръководители. Промяната е ежедневно събитие в нашия динамичен свят. Тя е и събитието, което предизвиква големи съпротиви. Всеки лидер и ръководител трябва да знае как да се справи с тези промени.

 

Чувствате ли се претоварени от задачи? Времето не Ви стига? Всички търсят Вашия съвет или очакват решението от Вас? Това може да е доста натоварващо и стресиращо. Често ръководителите поемат повече задължения, отколкото се налага или вършат работата на другите, без дори да си даваме сметка за това.

Участниците в този модул ще направят първите стъпки в процеса на делегиране и проследяване на резултата. Ще изследват вътрешните си бариери пред това да разпределят задачи и ще си съставят план как да ги преодолеят, за да бъдат ефективни лидери в своята област и да използват пълния капацитет на своя екип или компания. Успешното делегиране ангажира целия екип или компания, генерирайки по-високи нива на ангажираност и освобождава време и ресурси на мениджъра за стратегическо планиране и проследяване на изпълнението.

Участници: група от 8 до 12 души

Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То предоставя базови знания за комуникацията, различните стилове на общуване, представяйки и практична част. Ползи могат да имат служители и мениджъри от различи нива на отговорности в организацията. Даването на обратна връзка и управлението на конфликти са особено подходящи за мениджъри и позиции, свързани с управлението на хора.

През последните десетилетия под влиянието на различни фактори се наблюдава сериозно увеличение на психо-емоционалното напрежение и стреса. Динамичният свят на трудещите се повишава изискванията към тях, поради:

 • бързите и непрекъснати промени;
 • стремежа към минимизиране на разходите и максимизиане на печалбите;
 • нарасналата необходимост от гъвкавост по отношение на функциите и уменията;
 • увеличаващото се използване на временни трудови договори;
 • нарастващата несигурност на работните места;
 • увеличаването на работата (повече работен товар и повече напрежение);
 • лошия баланс между работа и личен живот.

Като допълнителна възможност за разтоварване Ви предлагаме също да се възползвате от нашите АРТ ателиета. (Услугата се предлага допълнително при предварително заявен интерес.)

Участници: група от 8 до 12 души

Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То е за тези, които искат да овладеят техники и да използват наличните ресурси, за да се справят със стреса на работното място!

 

Целта дава усещане за посока и фокус. Правилно поставената цел е важна предпоставка за ефективното изпълнение на задълженията и развиването на визия за мета-картината на работните роли и задачи. Когато времето и ресурсите са планирани, се поема отговорност за собственото представяне и собствения растеж!

Обучаващите се ще определят и приоритизират собствените си цели и ще планират и разпределят по месеци и дни стъпките необходими за тяхното постигане. Целите ще бъдат проверени по критерият SMART.

Участниците, които искат да преминат още по-нататък и да поработят върху конкретните фази, да разбият плана на подробни ежедневни стъпки, да неутрализират възможните пречки и да си гарантират успех, могат да продължат работата си с няколко индивидуални сесии с професионален коуч. Разделянето на проекта на фази за проверка създава чувството за постижение и фокус.

Направете своята заявка за индивидуална работа с коуч ТУК.

Всеки от участниците ще получи индивидуална книжка с материали за работа!

Участници: Група от 8 до 12 души

Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То е за тези, които са осъзнали важността да поемат отговорност за своя успех и да работят планирано за неговото постигане!

 

Развийте работния екип и среда с бизнес коучинг.

Предимства на бизнес коучинга

 • Да балансирате професионалния живот с Вашите лични ценности.
 • Да станете уверени, убедителни и харизматични.
 • Хората да Ви следват заради това, че ви харесват и ги вдъхновявате.
 • ­Искате служителите Ви да са по-удовлетворени и да работят в дух на сътрудничество.
 • ­Компанията Ви се нуждае от подобряване на комуникацията и създаване на позитивна и стимулираща работната атмосфера.
 • ­Предстои Ви да вземете важно управленско решение.
 • Компанията Ви се разраства и се нуждаете от професионална подкрепа при планиране и въвеждане на нова управленска структура.
 • Искате да сте повече Лидер, отколкото Мениджър.
 • Компанията Ви да излезе на челни позиции.

Запомнете!!!

79% от средните и големи компании използват услугите на коучинг специалист – индивидуално или в група.

Екипен коучинг

Какво Ви дава екипния коучинг?

 • Опитът, уменията и увереността на членовете на групата.
 • Истински измерим прогрес при поставените бизнес и лични цели.
 • Ценна подкрепа от хора, които уважавате и на които се доверявате.
 • Чувството, че другите подкрепят Вашето начинание.
 • Навременна корекция на ключови елементи на проектите и намаляване на безцелното протакане.
 • Осезаемо усещане за енергията и активността на групата.
 • Формална структура за докладване – поели сме ангажимент – нужно е да го спазим.

В Групата се създават ситуации от типа „печеля-печеля“ за всички участници. Развиват се нови приятелства и всеки един израства благодарение на подкрепата и окуражаването, което останалите му дават.

Групов коучинг за фирми

 1. Провокира конструктивни промени и поощрява развитие.
 2. Качествено подобрява на процесите, услугите и продуктите. 
 3. Подобрява екипната работа. 
 4. Доразвива лидерските и управленските умения. 
 5. Създава култура на допълнително израстване. 
 6. Оптимизира поставянето на цели. 
 7. Създава навици за колегиалност и консултации в група. 

 Лични ползи от груповия коучинг 

 1. Мотивира личността за поемане на отговорност, гъвкавост и екипна работа. 
 2. Подобрява планирането и организацията на времето.
 3. Подобрява комуникацията: слушане, задаване на въпроси и даване на обратна връзка.
 4. Създава умения за рефрейминг.

Кои са Инструментите, които прилагам?

Въпросници за диагностика

С тестовете, които използвам се надявам да успея да Ви помогна да опознаете себе си. Узнавайки повече за личните си силни страни, можем по-лесно да определим насоките, в които да се развиваме. Постоянно работя за обогатяване на базата с тестове.

Класически тренинг

Старите форми на обучение, основани на лекционна и теоретична платформа вече не са толкова ефективни. Затова използвам тренинг методологии „учене чрез преживяване“. Преживелищният ефект позволява на обучаващите се да преминат през опита преди треньора да въведе групата в теорията.

Често се казва, че знанието се крие в нас. Чрез тази форма, участниците могат лесно сами да достигат до важните изводи и концепции, заложени в програмата, а работата на обучителя е да фасилитира процеса на диалог, обобщаване и систематизиране.

Поведенческият тренинг е базиран на активното задаване на въпроси, обобщаване и структурирани дискусии в малки групи.

Това въвлича участниците в работата, задържа вниманието и улеснява запомнянето.

Всяка програма, която предлагам е персонализирана и гъвкава. Инструментите, включени в нея са ролеви игри, дискусии, коучинг подход, флип-чарт активности, даване на обратна връзка в хода на действието.

Структурирани дискусии

Дискусията е начин за навлизане в същината на процеса. Структурата на всяка дискусия следва целта и води до изясняване на казуса и откриване на евентуални слепи петна.

Като треньор и фасилитатор помагам на участниците да са част от процеса и правят диалога фокусиран и гъвкав. Насърчаването на диалог е важно, когато имате нужда от това, хората във Вашата компания да разберат нови концепции, да подобрят представянето си и да променят начина си работа.

Микрообучения

Ако работите в динамична среда и времето е водещ фактор, мога да разработя кратки обучения, в рамките на час или два (астрономически) под формата на кратки и съдържателни презентации, мастърмайнд групи, мастър класовете или групов коучинг. Държа на индивидуалния подход и създавам всяка програма в зависимост от нуждите на ръководството и самите участници.

Поведенчески симулации

Защо поведенческите симулации са толкова важни за обучителния процес? Те дават усещането за собственост на наученото и изграждат яснота и нови подходи при изучаваната ситуация.

Участниците взимат участие в сцена, която представя разглежданата ситуация. Имат възможност да преживеят ситуацията от различни роли, а не да гледат, четат и пишат. Това им дава усещането за активност и действие, разкрива поведения и качества, както и различна гледна точка. Участниците в „играта“ запомнят преживяването и имат възможността на по-късен етап в реална среда да действа по по-различен начин. По този начин се осъществява промяна в гледната точка и поведението по един забавен и бърз начин.

Поведенчески бизнес профил DISC

Аз съм сертифициран специалист-анализатор по DISC.

DISC профилът е метод за идентифициране на предсказуеми поведения и личностни черти в човешкото поведение. Той е неосъждащ инструмент, използван за дискутиране на разликите в човешкото поведение. Представлява серия от въпроси, на база на които се създава подробен рапорт относно измерваното поведение. В рапорта се отбелязват и насоки за комуникация и работа с хора от различните типове.

DISC е мощен и задълбочен, а в същото време и лесен инструмент за разбиране на хората и общ език, с който да се адаптира личното поведение към поведението на другите. Често се случва да се стигне до недоразумения и стресови ситуации, които се отразяват на производителността и щастието. Чрез DISC откриване ключа към по-добрите взимоотношения, разрешаване на конфликти, мотивация, самопознание и израстване.

DiSC профилите помагат на индивида или екипа да:

 • Увеличи себепознанието си: реакции при конфликти, мотиватори, фактори, които предизвикват стрес и начините на справяне с проблеми;
 • Подобри работните взаимоотношения чрез разпознаване на комуникационните нужди в екипа;
 • Фасилитира по-добра екипна работа;
 • Развие силни продажбени умения и адаптира стила си според стила на клиента;
 • Управлява ефективно като разбира приоритетите и нуждите на членовете на екипа.

Мастърмайнд групи

Когато на едно място са събрани хора с широк потенциал, имаме възможност да почерпим от мъдростта и опита на всички заедно.

Организирам мастърмайнд групи, чиято цел е да се генерират идеи и да се намират решения заедно.

Такива групи могат да бъдат организирани, както вътре в компанията, например мениджъри от различни отдели за развиване на мениджърските им компетенции и създаване на усещане за принадлежност към компанията; така и мениджъри и ръководители от различни компании, които да обменят опит и знания.

Мастъркласове и уебинари

Регулярно провеждам едночасови уебинари по актуални теми от бизнеса и личностното развитие. Присъединете се към тях от комфорта на своето работно място или дом и задайте своите въпроси към водещия или другите участници.

Звучи интересно?
Разгледайте моя блог

Личността в бизнеса

Защо развитието на личността е важна за успеха на бизнеса? Светът се променя. Променят се старите парадигми за преследване на резултат и печалба и отстъпват място

Прочети »